Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Volgens het ‘Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs’ van 9 maart 2018, aangenomen door het Vlaams parlement en bekrachtigd door de Vlaamse regering, moet elk schoolbestuur beschikken over een goedgekeurd leerplan (Art. 8.) en bepaalt het vrij de organisatie van zijn deeltijds kunstonderwijs en zijn artistiek-pedagogische visie. Het legt die organisatie en visie vast in het artistiek-pedagogische project (Art. 9.).

leerplan Kunstig Competent

In de zitting van 11 oktober 2021 legde de gemeenteraad van Arendonk met unanimiteit het raamleerplan Kunstig Competent Beeldende en Audiovisuele Kunsten (versie 2021) vast voor Academie Arendonk (besluit 2021_GR_00135 Art. 1.).

download hier het overzicht van de leerplandoelen van Kunstig Competent
Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK leerplan Kunstig Competent

Artistiek Pedagogisch Project (APP) Academie Arendonk

In de zitting van 11 oktober 2021 keurde de gemeenteraad van Arendonk met unanimiteit de visie van het Artistiek Pedagogisch Project voor Academie Arendonk als volgt goed (besluit 2021_GR_00134 Art. 1.):

Wie we zijn, wat we doen, wat ons beweegt

Academie Arendonk is een inspirerende ontmoetingsplaats waar gemotiveerde creatievelingen met open geest onderwijs volgen. De dialoog tussen mens en kunst staat er centraal.
Een gepassioneerd team werkt intens samen. De leerkrachten-kunstenaars garanderen een gestructureerde individuele begeleiding. Overleg en een methodische benadering vormen de ruggengraat van onze academie.
Kunsthistorisch bewustzijn heeft voor ons een bijzondere betekenis; met een open houding tegenover traditie kiezen we voor een solide basis van vakkundigheid die de ontwikkeling van verbeelding en visie optimaal ondersteunt. (Zelf)reflectie, onderzoek en experiment verruimen blik en horizon. We omarmen diversiteit.
Het ontwikkelingsproces van ieders authentieke visie en beeldtaal is essentieel. Onze academie is een poort naar ontplooiing van een autonome artistieke persoonlijkheid.

Alles begint bij VERWONDERING

Intens waarnemen is een basisprincipe en de rode draad doorheen het traject van elke leerling. Daarbij is verstilling, vertraging en een onbevangen blik nodig. Verwondering is het sleutelwoord, de kiem voor verbeelding. We stimuleren observatie, zowel van de werkelijkheid, als van de wereld van de beeldende kunsten.
Op hun beurt kijken de leerkrachten met een open visie naar de leerling en diens leefwereld, zij zijn ontvankelijk voor het onverwachte dat zich bij elke ontmoeting en creatie aandient. Aangeleerde patronen in vraag stellen en vooronderstellingen doorbreken is een attitude van zowel leerkracht als leerling.

Omdat we ontvankelijk en betrokken zijn: DIFFERENTIATIE

Openheid, inleving en respect voor andermans artistieke visie zijn voor ons kernwaarden. Het zijn voorwaarden voor een ontvankelijke en betrokken attitude, die differentiatie mogelijk maakt.
We stimuleren de leerlingen om hun talenten te ontplooien op eigen tempo, vanuit hun interesse en persoonlijke leefwereld. Een authentieke creatieve stem tot ontwikkeling brengen vergt empathie, maatwerk en flexibiliteit. De diversiteit die daaruit groeit, beschouwen we als rijkdom. Ons esthetisch referentiekader is breed: we laten ons voeden door een veelheid van kunstuitingen, culturen, media en stijlen.

VAKKUNDE, want de kunsthistorische traditie is waardevol

Onze academie dankt een groot deel van haar aantrekkingskracht aan het feit dat vakkunde een belangrijke plaats inneemt in het artistiek pedagogisch project. Het demonstreren van vaardigheden en techniek is vanzelfsprekend in onze ateliers. Basistechnieken kunnen tools verschaffen om een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. Vakkunde is een middel en geen doel, daarom benadrukken we het belang te blijven evolueren en experimenteren. Het métier staat niet los van inhoud en proces.
Ook onze leerkrachten blijven zich bijscholen in verschillende vakdisciplines en blijven zich verdiepen in kunstgeschiedenis en actualiteit. Ons didactisch potentieel is een grote rijkdom. We werken nauw samen binnen de ateliers, alsook vakoverschrijdend waardoor kruisbestuivingen en een brede waaier aan uitdrukkingsvormen mogelijk worden.

De reis is belangrijker dan de bestemming, daarom werken we PROCESGERICHT

De ontwikkeling van een artistieke persoonlijkheid is steeds in evolutie. We zijn ervan overtuigd dat onze didactische aanpak de nadruk moet leggen op het proces en de kansen, eerder dan het najagen van een eindresultaat. Experiment en onderzoek zijn in het leertraject belangrijke begrippen, net als mislukking, toeval en serendipiteit. Onze academie is een ‘vrijplaats’, waar in alle veiligheid een eigen traject gezocht en onderzocht kan worden.
Het proces is voor ons primair en tegelijk beseffen we dat de realisatie van werk voldoening geeft en zelfvertrouwen.
Evaluatiemomenten en documentatie verschaffen inzicht in de complexiteit van de artistieke ontwikkeling. Interactie en dialoog, zowel met leerkracht als medeleerlingen, wakkert zelfreflectie aan. De kritische attitude die we ambiëren is de basis voor toekomstige autonomie.

GEPASSIONEERD geven we het vuur door

Kunstonderwijs is een kwestie van denken én voelen; van hoofd, handen, hart en ziel. De vorming die in en via kunst gebeurt, vergt generositeit en toewijding, respect en overgave. Passie is een essentieel begrip en een ‘a priori’ voor creatie. Onze initiële vorming als kunstenaar werkt inspirerend en stimulerend. Puttend uit eigen ervaring en praktijk zijn we authentiek. Academie Arendonk is de plek waar we met liefde onze passie overbrengen.